นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นต้นแบบในการจัดระบบบริการสุขภาพชุมชน
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานแบบมีส่วนร่วม

 • ค่านิยม (Values)

เข้าใจวิถีชุมชน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ สร้างสัมพันธ์ในองค์กร

 • พันธกิจ (Mission)

1. กำหนดนโยบายสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภายใต้นโยบายสุขภาพระดับกระทรวง
2. จัดระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างระบบบริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4. มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 • ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core Competency)

  การจัดระบบการบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่บุคลากรมีความเข้าใจในบริบทและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงการดูแลในระดับครอบครัวและชุมชน รวมไปถึงกระตุ้นให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้

 • คุณลักษณะของบุคลากรขององค์กร (Workforce Profile)

"ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี"
ชื่อสัตย์  = ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงแก่ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน
รับผิดชอบ = ตั้งใจ มุ่งมั่นปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้
สามัคคี  = ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

 • นโยบายผู้บริหาร (Board Policy)

1. พัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ Smart Hospital อย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานในระบบ HA โดยเน้นความปลอดภัย 2 P Salty ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มีความปลอดภัย และพึงพอใจ
3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิ มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในองค์กร